mgr Łukasz Misiuna

Prelegent

Przyrodnik, psychoterapeuta, pedagog, publicysta. Specjalista do spraw zarządzania zasobami przyrody i środowiska. Wiceprezes Stowarzyszenia MOST. Autor publikacji naukowych na temat awifauny i chiropterofauny województwa świętokrzyskiego. Uczestnik, koordynator, autor programów badań i ochrony przyrody na terenie całego kraju. Kierownik zespołów opracowujących projekty planów ochrony rezerwatów przyrody w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Członek rady do spraw rewitalizacji doliny Silnicy przy prezydencie Kielc, członek rady smart city Kielce w zespole ds. środowiska przy prezydencie Kielc. Zajmuje się także problemami partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu ochroną przyrody. Członek zespołu redakcyjnego Miesięcznika Dzikie Życie.

email: lukasz.misiuna@mostedu.pl

14:30 - 15:00

sobota 23 października 2021

Wartości przyrodnicze szczytowej partii Łyśca w świetle najnowszych badań.

W związku z planami zmniejszenia powierzchni Świętokrzyskiego Parku Narodowego obszar 1,35 ha w szczytowej partii Łyśca, Stowarzyszenie MOST po uzyskaniu wymaganych zgód podjęło wielospecjalistyczną inwentaryzację przyrodniczą terenu wskazanego w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska (obecnie Ministra Klimatu i Środowiska). 

Celem badań było ustalenie wartości przyrodniczej terenu oraz identyfikacja zagrożeń mogących negatywnie wpływać na zasoby i wartości przyrodnicze, kulturowe i geologiczne a także krajobrazowe badanego terenu.

Stwierdzono kilka nowych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego gatunków grzybów w tym gatunki zagrożone wymarciem. Stwierdzono 4 gatunki mszaków podlegających częściowej ochronie, czterech gatunków chronionych i zagrożonych porostów w tym jeden uznany za wymarły w województwie świętokrzyskim i jeden bliski wymarcia, cztery gatunki chrząszczy wymienione na Polskiej Czerwonej Liście, 21 gatunków nowych dla krainy zoogeograficznej Góry Świętokrzyskie i/lub dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 1 gatunek nowy dla fauny Polski: Aleochara stichai (Staphylinidae); 1 gatunek reliktowy: Leiestes seminiger (Endomychidae); 11 gatunków można sklasyfikować jako rzadkie w skali kraju i Europy Środkowej, 4 gatunki ptaków uznanych za regionalnie rzadkie i nieliczne w tym jeden wymieniony w Dyrektywie Ptasiej oraz jeden gatunek nietoperza wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej. 

Wykazano obecność gatunków synantropijnych nie podawanych z innych miejsc na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Świadczy to o ważnej roli badanej powierzchni z punktu widzenia bioróżnorodności SPN. 

Zidentyfikowano liczne zagrożenia związane z rozwojem turystyki pielgrzymkowej i organizacją imprez masowych, a także niewłaściwym nadzorem nad tym terenem dyrekcji ŚPN w tym np. wprowadzanie gatunków inwazyjnych.

17:00 - 18:30

sobota 23 października 2021

Panel dyskusyjny