Pokaż się! Jak zgłosić plakat?

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń poprzez poniższy formularz, który należy uzupełnić o następujące dane: imię, nazwisko i afiliację prelegenta, tytuł posteru oraz plik poglądowy – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zasugerowania innego typu wystąpienia na etapie oceny nadesłanego materiału.

Poster powinien mieć maksymalne wymiary A1 oraz może być przygotowany w orientacji pionowej lub poziomej. Dopuszczalne są postery czarno-białe jak i kolorowe. Treść posteru powinna być widoczna przynajmniej z odległości kilku kroków, co umożliwi oglądanie jednego posteru w trakcie sesji kilku osobom naraz. Prosimy o dostosowanie czcionki i rozmieszczenie danych na posterze w sposób zapewniający czytelność. Organizatorzy konferencji proponują następujące części składowe posteru: tytuł posteru, autor (autorzy) wraz z afiliacją, streszczenie, wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, wyniki badań, wnioski, podsumowanie, bibliografia. Jednakże ostateczny układ posteru zależy oczywiście od charakteru prezentowanych badań.

Chrząszcze szczytowej partii Łyśca

[4,4 MB]

Nietoperze Chiropetera zimujące w kopalniach neolitycznych Krzemionek

[2,9 MB]

Nietoperze Chiropetera zimujące w kopalniach neolitycznych Krzemionek

[2,9 MB]

Rola grzybów wielkoowocnikowych (mackromycetes)

[4,2 MB]

Zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt Łyśca

[6,0 MB]

Zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt Łyśca

[6,0 MB]

ZOBACZ! Materiały pokonferencyjne