dr Andrzej Przychodni

Prelegent

Ur. w Kielcach. Ukończył Archeologię Polski i Powszechną na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1996. Od 1995 roku zatrudniony w urzędzie konserwatorskim w Kielcach, gdzie m.in. realizował akcję dokumentowania stanu zachowania zabytków (głównie archeologicznych) z powierza. W latach 2017 i 2018 Kierownik Działu Archeologicznego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, a także przez kilka miesięcy pełniący funkcję dyrektora jednostki. Od listopada roku 2019 Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na osadnictwie kultury przeworskiej w dorzeczu górnej i środkowej Nidy, chronologii okresu rzymskiego oraz napływie importów rzymskich na terytorium ziem polskich. W roku 2013 obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę doktorską pt. "Napływ terra sigillata na terytorium kultury przeworskiej" promowaną przez prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego. Jest współzałożycielem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego - organizacji społecznej realizującej m.in. projekt "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" w ramach różnych wydarzeń plenerowych. W latach 2013-2020 był prezesem stowarzyszenia. Popularyzacja archeologii jest zatem od ponad 20 lat jego kolejną pasją, podobnie jak rekonstrukcja technik garncarskich z terenu dawnych prowincji rzymskich oraz obszaru tzw. Barbaricum.
Afiliacja: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: andrzej.przychodni@gmail.com

13:00 - 13:45

sobota 23 października 2021

Próba określenia znaczenia zabytków archeologicznych dla obecnego statusu Łyśca/ Łysej Góry/ Świętego Krzyża.

W historii Łyśca/ Łysej Góry/ Świętego Krzyża możemy obecnie prześledzić działania, które ukształtowały zwłaszcza szczyt tej góry i spowodowały, że postrzegamy ją tak osobliwie. Oczywiście za tymi działaniami stoją też ludzie, którzy je inicjowali i realizowali, albo ubogacając krajobraz kulturowy tego unikalnego miejsca, albo go degradując. Zgodnie z dość powszechnie używaną definicją, krajobraz kulturowy jest podlegającą naszej ocenie historycznie ukształtowaną przestrzenią zawierającą elementy będące wynikiem działalności ludzkiej i przyrodnicze. Przenikanie tych dwu czynników kształtujących ową przestrzeń wydaje się być w przypadku Łyśca dość szczególne, czy nawet wręcz definiujące jego unikalne znaczenie. Oddziaływanie człowieka – twórcę kultury – pozostawiło też świadectwa słabo zauważalne lub całkiem ukryte przed naszym postrzeganiem, zaliczane do kategorii zabytków archeologicznych. Pomimo szeregu prac podjętych zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, stan naszej wiedzy o dziedzictwie archeologicznym Łyśca pozostawia wiele do życzenia. Jest to m.in. skutkiem charakteru prowadzonych ostatnio badań, które miały charakter praktycznie wyłącznie związany z kolejnymi inwestycjami. Tymczasem charakter tych inwestycji, z których nie wszystkie wiązały się z rozpoznaniem pod względem archeologicznym, doprowadził również do przekształceń, które utrudniają, albo wręcz uniemożliwiają poszerzenie naszej wiedzy o pradziejach Łyśca czy uzupełnienie danych historycznych. Niniejszy głos ma zatem przedstawić potrzeby dotyczące odpowiedzi na wciąż aktualne pytania badawcze i przedstawić perspektywy udzielenia na nie odpowiedzi – w bliższej lub dalszej przyszłości.

17:00 - 18:30

sobota 23 października 2021

Panel dyskusyjny